fbpx

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด
1.1 เงื่อนไขต่อไปนี้จะใช้ในสัญญาขายสินค้า (ซึ่งหมายความถึงการให้บริการด้วย) โดย ร้านเพชรไอวี่เจมส์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ร้านค้า) มีต่อผู้ซื้อที่ดำเนินธุรกิจกับร้านค้า และร้านค้า จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายต่อการดำเนินการใดๆ ที่มิได้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้
1.2 ร้านค้าสงวนสิทธิ์ในอันที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อตกลง และเงื่อนไขใดๆ ทั้งหมดนี้ ตลอดจนการรับประกันการบริการของร้านค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.3 หากร้านค้าทราบหรือได้รับแจ้งหรือสงสัยว่าผู้ซื้อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ร้านค้าจะไม่จำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ และสามารถยกเลิกการดำเนินการใดๆ ที่ได้ตกลงไว้กับผู้ซื้อ และสงวนสิทธิ์ไม่จำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจของร้านค้าแต่เพียงผู้เดียว
1.4 คำสั่งซื้อสินค้าที่ร้านค้าตอบรับ และปฏิเสธ ให้ถือว่าเป็นข้อเสนอที่กระทำโดยผู้ซื้อในอันที่จะซื้อสินค้าตามเงื่อนไขทั้งหมดนี้ และร้านค้าจะจำหน่ายสินค้าให้ตามจำนวนที่ร้านค้าพึงจัดให้ได้ ทั้งนี้ร้านค้าขอสงวน สิทธิ์ในอันที่จะกำหนดปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ ต่อการสั่งซื้อสินค้าครั้งใดๆ ก่อนที่ร้านค้าจะตอบรับการสั่งซื้อนั้น
1.5 แม้ว่าร้านค้าจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแคตตาล็อก เว็ปไซต์ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ร้านค้าไม่ถือว่าแคตตาล็อก เว็ปไซต์ และสิ่งพิมพ์ทั้งหมดนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัญญาขายใดๆ และเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคภาพสีที่ปรากฏในแคตตาล็อก เว็ปไซต์ หรือสิ่งพิมพ์จึงถือเป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ซื้อเท่านั้น
1.6 ข้อบกพร่องอันเกิดจากการละเว้น ขาดหายหรือตัวอักษรพิมพ์ผิด ที่ปรากฏในเอกสารการขาย ใบเสนอราคา ใบแจ้งราคา ใบตอบรับการสั่งซื้อ ใบวางบิล เอกสารอื่นๆ หรือข้อมูลใดๆ ที่ออกโดยร้านค้าจะได้รับการแก้ไข โดยไม่ถือเป็นความผิดที่ร้านค้าต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด
1.7 วันทำการ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์ ยกเว้นวันหยุดของธนาคาร วันหยุดราชการของประเทศไทย หรือวันหยุดของร้านค้า ซึ่งร้านค้าจะเรียนให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า

การสั่งสินค้า และรายละเอียดสินค้า
2.1 ร้านค้าสงวนสิทธิ์ในอันที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้าเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือข้อบังคับอันเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยโดยการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้าจะไม่กระทบต่อคุณภาพและการใช้งานของสินค้า และในการส่งสินค้า แม้ว่าร้านค้าจะพยายามจัดส่งสินค้าตามที่ผู้ซื้อได้สั่งมา ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในอันที่จะส่งสินค้าที่มีรายละเอียด และคุณสมบัติเทียบเท่ากับสินค้าที่ผู้ซื้อสั่ง โดยไม่ต้องแจ้งผู้ซื้อล่วงหน้า และเพื่อให้เหมาะสม กับลักษณะการบรรจุหีบห่อ และการจัดส่งสินค้าที่ได้มาตรฐานของร้านค้า และผู้จำหน่าย ร้านค้าจึงขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าในปริมาณที่แตกต่างจากที่ได้สั่งซื้อ ทั้งนี้ โดยเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่เหมาะสม  ถ้าหากสินค้าไม่สามารถจัดหาได้เป็นการชั่วคราว ร้านค้าจะทดแทนสินค้าอื่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกัน หรือจะเร่งจัดส่งสินค้าโดยเร็วที่สุดทันทีที่สินค้ามาถึง
2.2 สินค้าประเภทที่ไม่สามารถรับคืนได้ การยินยอมรับคืนสินค้าให้อยู่ในดุลพินิจของร้านค้าที่สามารถรับคืนได้ หรือ เป็นสินค้าที่ปรากฏว่าเป็นสินค้าที่ชำรุดเสียหาย ในขณะที่ส่งสินค้า
2.3 ร้านค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าเมื่อใดก็ได้ก่อนที่จะส่งสินค้า อย่างไรก็ตาม ร้านค้าจะสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าประเภทอื่นได้ ทั้งนี้ก็ต่อเมื่อได้ กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญาของร้านค้า เท่านั้น

ราคา และการชำระเงิน
3.1 ร้านค้ามีนโยบายดังนี้ กล่าวคือ ร้านค้าจะเสนอราคาที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ซื้อหากอยู่ใน สภาวการณ์ที่สามารถกระทำได้ และราคาที่ ระบุในเอกสารการขายของร้านค้านับว่า เป็นราคาขายที่ร้านค้าได้ปรับให้เหมาะสม เท่าที่ร้านค้าพึงกระทำได้ อนึ่ง จากสภาวการณ์ของตลาดทร้านค้าจึงสงวนสิทธิ์ในอันที่จะปรับราคาสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งแก่ผู้ซื้อล่วงหน้ายกเว้นกรณีที่ได้มีการกำหนดราคาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น นอกจากนี้ ราคาของสินค้าเป็นราคาที่กำหนดใช้ ณ วันส่งสินค้า และหากสามารถกระทำได้ ร้านค้าจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงราคาจริง
3.2 ราคาที่ร้านค้าเสนอเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
3.3 ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าสินค้า ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ของร้านค้าถึงแม้ว่าทรัพย์สินนั้นยังมิได้ตกเป็นของผู้ซื้อก็ตาม  ทั้งนี้เนื่องจากกำหนดเวลาชำระเงินถือเป็นสาระ สำคัญของสัญญา
3.4 ร้านค้าสงวนสิทธิ์ในอันที่จะอนุญาต ปฏิเสธเพิกถอน จำกัด เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกำหนดเวลาการให้สินเชื่อชำระเงิน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของร้านค้า นอกจากนี้ ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ หรือ ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าหากผู้ซื้อไม่ชำระเงินตามกำหนดเวลาชำระเงินที่ร้านค้าและผู้ซื้อได้ตกลงกันไว้
3.5 ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากไม่ขัดต่อสิทธิของร้านค้า   ร้านค้ามีสิทธิที่จะเรียกเก็บเงินกับผู้ซื้อได้ดังต่อไปนี้

การจัดส่งสินค้า
4.1 กรณีสินค้าที่สั่งซื้อไปมีอยู่ในคลังสินค้าไม่ว่าจะเกิดจากผู้ผลิต หรือ สาเหตุใดก็ตาม ร้านค้าจะแจ้งกำหนดการส่งสินค้านั้นๆ ให้กับผู้ซื้อทราบโดยประมาณ แต่ร้านค้าไม่สามารถรับผิดชอบต่อการจัดส่งล่าช้าใดๆ อันเกิดจากเหตุการณ์ใดๆ ทั้งนี้กำหนดการส่งสินค้าจะไม่นำมาเป็นสาระสำคัญในข้อตกลง ยกเว้นกรณีที่ได้มีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ก่อนแล้ว หากร้านค้าไม่สามารถส่งสินค้าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งร้านค้าไม่สามารถควบคุมได้ หรือเหตุอันเนื่องมาจาก ความผิดพลาดของผู้ซื้อ หรือผู้ผลิต ร้านค้าจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
4.2 ร้านค้าขอสงวนสิทธิที่จะทำการคิดค่าบริการค่าขนส่งแยกต่างหากสำหรับการส่งมอบที่ผู้ซื้อร้องขอให้จัดส่งในกรณีพิเศษ  และบริษัทฯตกลงที่จะทำการส่งมอบตามเวลาที่ตกลงกัน
4.3 การรับคำสั่งซื้อ  ผู้ซื้อสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยทางโทรศัพท์แฟ็กซ์ อีเมล์ และเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาของวันทำการของร้านค้าก่อนเวลา 18.00 น.  หากร้านค้าได้รับใบสั่งซื้อหลังเวลา 18.00 น. ให้ถือว่าได้รับคำสั่งซื้อในวันถัดไปแทน

ความเสี่ยงของสินค้า
5.1 ความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือต่อการสูญหายที่จะเกิดแก่สินค้าจะเป็นของผู้ซื้อ เมื่อสินค้าได้ส่งให้แก่ผู้ซื้อแล้ว
5.2 แม้ว่าสินค้าจะได้ส่งให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการที่ผู้ซื้อรับความเสี่ยงต่อสินค้าตลอดจนเงื่อนไขทั้งหมดนี้ อย่างไรก็ตาม กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่ถือว่าเป็นของผู้ซื้อจนกว่าร้านค้าจะได้ รับชำระค่าสินค้าครบตามจำนวนและตามกำหนดเวลาชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยจากผู้ซื้อ ตามที่ได้ตกลงไว้กับร้านค้า
5.3 ร้านค้ามีสิทธ์ที่จะเรียกเก็บสินค้าคืนเมื่อใดก็ได้ ตราบใดที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังมิได้ตกเป็นของผู้ซื้อ และผู้ซื้อจะต้องอนุญาตให้ร้านค้า พนักงานเจ้าหน้าที่และตัวแทนของร้านค้าเข้าไปยังบริเวณที่เก็บสินค้าเพื่อตรวจ หรือเข้าไป เพื่อนำสินค้ากลับคืน หากกรรมสิทธิ์ยังมิได้เป็นของผู้ซื้อ
5.4 ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะใช้สินค้าจนกว่าจะได้รับกรรมสิทธิ์ในสินค้า

การรับประกัน การคืนและความรับผิดชอบต่อสินค้า
6.1 ร้านค้าจะเปลี่ยนสินค้าให้หากพบว่าสินค้าเสียหายขณะขนส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และหากจัดส่งสินค้าหรือแจ้งค่าสินค้าผิด ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดของร้านค้า หรือกรณีที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าจากร้านค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ตรงตามที่ได้มีการสั่งซื้อ ผู้ซื้อสามารถคืนสินค้ากับร้านค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่สินค้าได้ถึงหรืออาจถือว่าได้ถึงผู้ซื้อแล้ว แต่สินค้าต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ทั้งนี้ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ เป็นผู้พิจารณา ผู้ตัดสินใจ และใช้ดุลยพินิจในการให้คืนสินค้าหรือคืนเงินแก่ผู้ซื้อ แล้วแต่กรณี
6.2 ร้านค้าจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อ หากมีการฟ้องร้องทางกฎหมาย หรือร้านค้าไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อสัญญา ไม่ว่าจะเนื่องมาจากความล่าช้าในการดำเนินการ หรือการที่ร้านค้าไม่สามารถดำเนินการใดๆ ให้ได้ เพราะมีสาเหตุอันเนื่องมาจากภาระหน้าที่ของร้านค้าอันเกี่ยวเนื่องกับสินค้า หากความล่าช้า หรือความล้มเหลวนั้นเกิดจากสาเหตุ ที่ร้านค้าไม่สามารถควบคุมได้ โดยมีเหตุผล อันสมควร ข้อความต่อไปนี้ถือ เป็นสาเหตุที่ร้านค้าไม่สามารถควบคุมได้ โดยมีเหตุผลอันสมควรทั้งนี้ โดยไม่ขัดกับเงื่อนไข และข้อตกลงทั่วไปที่กล่าวมาทั้งหมด
( i) เหตุสุดวิสัย สภาพการจราจรติดขัด สภาพอากาศที่ไม่ดี การระเบิด น้ำท่วม พายุรุนแรง ไฟไหม้ หรืออุบัติเหตุ
( ii) สงคราม การก่อวินาศกรรม การจลาจล การก่อการกบฏ การก่อความไม่สงบในบ้านเมือง การเรียกทรัพย์สินโดยรัฐ
( iii) พระราชบัญญัติ ข้อห้าม ข้อบังคับ เทศบัญญัติ คำสั่งห้าม หรือมาตรการของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น
( iv) ข้อบังคับว่าด้วยการนำเข้า หรือส่งออก การห้ามส่งสินค้าไปประเทศอื่น
( v) การหยุดงานประท้วง การพักงาน หรือ เหตุการณ์ในภาคอุตสาหกรรม หรือความ ขัดแย้งทางการค้า (ไม่ว่าจะเกี่ยวกับลูกจ้างของร้านค้าหรือลูกจ้างของบุคคลที่สาม)
( vi) อุปสรรคในการได้มาซึ่งวัตถุดิบ คนงาน พลังงาน ส่วนประกอบหรือเครื่องจักร
( vii) ภาวะขาดพลังงานไฟฟ้า หรือพาหนะ เสียหาย หรือเครื่องจักร หรือระบบคอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน
( viii) การออกข้อกำหนดเรื่องการหยุด ชะลอ และการจอดยานพาหนะ หรือข้อบังคับ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งสินค้าได้ โดยสมเหตุผล

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
7.1 การรับข้อมูลส่วนบุคคล การรับข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ร้านค้าจะทำการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้ให้กับผู้ซื้อ และนำไปใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่จำเป็นด้วยวิธีการที่ยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
7.2 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ร้านค้าจะปฏิบัติอย่างเหมาะสมภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์การใช้ และจะไม่เผยแพร่ข้อมูลไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผูซื้อ ยกเว้นในกรณีที่ได้รับการยินยอมทางกฎหมาย
7.3 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับ ร้านค้าจะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งแนวทางปฏิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง
7.4 ระบบการควบคุมเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในองค์กรนั้น ร้านค้าได้ออกกฏระเบียบข้อบังคับภายในและได้วางระบบการบริหารและควบคุมข้อมูลเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อให้สอดคล้องกับการใช้งานตามความเป็นจริง
7.5 การเผยแพร่และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในกรณีที่ผู้ซื้อมีความประสงค์ที่จะเผยแพร่หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางร้านค้าเก็บรักษาไว้ ทางร้านค้าจะตอบสนองต่อความต้องการนั้นด้วยความรวดเร็วภายใต้ขอบเขตของเหตุผลและความจำเป็นผ่านทางช่องทางติดต่อเฉพาะ

นโยบายด้านความปลอดภัย
เว็บไซต์ [www.ivygemsdiamond.com] ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของผู้ซื้อที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับร้านค้าฯ ดังนั้นร้านค้าฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสาหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ท่ีได้ดำเนินการในปัจจุบันดังต่อไปน้ี
8.1 ร้านค้าได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และสัญญาว่าจ้างร้านค้าภายนอก (Outsourcing Contract) ท่ีสอดคล้องกับ ข้อกำหนดตามกฎหมาย
8.2 ร้านค้าได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของร้านค้าอย่างชัดเจน
8.3 ร้านค้าได้ใช้ซอฟตแวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ [Avast free antivirus 17.5.2303] โดยมีการอัพเดททุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์

8.4 ร้านค้าได้ทำการสแกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
8.5 ร้านค้าได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
8.6 ร้านค้าได้ใช้ระบบ Firewall เพื่อความมนั่คงปลอดภัยทางเครือข่ายโดยใช้ [Microsoft Windows Firewall]
8.7 ร้านค้าได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ
8.8 ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ร้านค้า ผู้ซื้อสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่เฉพาะที่ร้านค้าได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภยัของระบบท่ีอีเมล [ivygemsdiamond@gmail.com] หรือโทร [08-1678-6135]

เรื่องทั่วไป
9.1 สัญญานี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

 

บริษัท ร้านเพชรไอวี่เจมส์ จำกัด

IVY GEMS DIAMOND SHOP CO.,LTD.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า